Phụ Nữ Việt Nam

[Từ 19/10/2020 đến 03/11/2020]

Kim Sơn

Bảo Rương Cẩm Thạch

Thêm 4 vật phẩm mới

Danh Sách Vật Phẩm
Mảnh Tứ Không Giáng Ma Giới Đao (1/100) Mảnh Kế Nghiệp Chu Tước Lăng Vân Ngoa (1/100)
Mảnh Vô Ma Ma Ni Quán (1/100) Mảnh Minh ảo Hủ Cốt Hộ Uyển (1/100)
Mảnh Địch Khái Cửu Đại Cái Y (1/100) Mảnh Sương Tinh Thanh Phong Lũ đái (1/100)
Mảnh Băng Hàn Tâm Tiễn Yêu Khấu (1/100) Mảnh Ma Sát Quỷ Cốc U Minh Thương (1/100)
Mảnh Lăng Nhạc Thái Cực Kiếm (1/100) Mảnh Tê Hoàng Băng Tung Cẩm uyển (1/100)
Mảnh Thiên Quang Định Tâm Ngưng Thần Phù (1/100) Mảnh Vô Trần Thanh Tâm Hướng Thiện Châu (1/100)
Mảnh Lăng Nhạc Vô Ngã đạo bào (1/100) Mảnh Đồng Cừu Tiềm Long Yêu Đái (1/100)
Mảnh Thiên Quang Định Tâm Ngưng Thần Phù (1/100) Mảnh Vô Trần Thanh Tâm Hướng Thiện Châu (1/100)
Mảnh Lăng Nhạc Nộ Lôi Giới (1/100) Mảnh Ma Thị Huyết Ngọc Thất Sát Bội (1/100)
Mảnh Vô Trần Phật Quang Chỉ Hoàn (1/100) Mảnh U Lung Xích Yết Mật trang (1/100)

Bảo Sơn

Bảo Rương May Mắn

Danh sách vật phẩm ngẫu nhiên nhận được

Danh Sách Vật Phẩm
Ngựa Xích thố Ngựa Chiếu Dạ
Ngựa Ô Vân Đạp Tuyết Ngựa Tuyệt Ảnh
Ngựa Đích Lô Các loại mảnh ngựa
Lục Thủy Tinh Tinh Hồng Bảo Thạch
Tử Thủy Tinh Lam Thủy Tinh
Ngẫu nhiên 1 món Thiên Hoàng Ngẫu nhiên 1 món Kim Phong

Kim Sơn

Các loại bảo rương thần binh

Rương Thần Binh Đặc Biệt Được Lựa Chọn Vật Phẩm

Rương Thần Binh và Rương Thần Binh Đặc Biệt(Chỉ số ngẫu nhiên)
Cập Phong Tam Thanh Phù Đồng Cừu Kháng Long Hộ Uyển
Địch Khái Lục Ngọc Trượng Vô Ma Tẩy Tượng Ngọc Khấu
Vô Ma Hồng Truy Nhuyễn Tháp hài Kế Nghiệp Bôn Lôi Toàn Long thương
Ngự Long Lượng Ngân Bảo đao Vụ ảo Bắc Minh Đạo quán
Sương Tinh Thiên Niên Hàn Thiết Lôi Khung Thiên Địa Hộ phù
Minh ảo Tà Sát Độc Nhận U Lung Kim Xà Phát đái
Bích Hải Uyên Ương Liên Hoàn đaou Ma Thị sơn Hải Phi Hồng Lý
Tê Hoàng Phụng Nghi đao Ma Hoàng án Xuất Hổ Hạng Khuyên
Sâm Hoang Phi Tinh Đoạt Hồn Băng Hàn Đơn Chỉ Phi Đao
Tứ Không Giáng Ma Giới đao Phục Ma Tử Kim Côn
Lăng Nhạc Thái Cực Kiếm

Rương Thần Binh Đặc Biệt Cao Cấp (Chỉ Số Đẹp)

Cập Phong Tam Thanh Phù Đồng Cừu Kháng Long Hộ Uyển
Địch Khái Lục Ngọc Trượng Vô Ma Tẩy Tượng Ngọc Khấu
Vô Ma Hồng Truy Nhuyễn Tháp hài Kế Nghiệp Bôn Lôi Toàn Long thương
Sương Tinh Thiên Niên Hàn Thiết Lôi Khung Thiên Địa Hộ phù
Minh ảo Tà Sát Độc Nhận U Lung Kim Xà Phát đái
Bích Hải Uyên Ương Liên Hoàn đao Ma Thị Sơn Hải Phi Hồng Lý
Tê Hoàng Phụng Nghi đao Ma Hoàng án Xuất Hổ Hạng Khuyên
Sâm Hoang Phi Tinh Đoạt Hồn Băng Hàng Đơn Chỉ Phi Đao
Ngự Long Lượng Ngân Bảo đao Vụ ảo Bắc Minh Đạo quán
Tứ Không Giáng Ma Giới đao Vụ ảo Bắc Minh Đạo quán
Lăng Nhạc Thái Cực Kiếm Băng Hàn Tâm Tiễn Yêu Khấu
Đồng Cừu Tiềm Long Yêu Đái Kế Nghiệp Chu Tước Lăng Vân Ngoa
Lăng Nhạc Nội Lôi Giới Ma Sát Quỷ Cốc U Minh Thương
Minh Ảo Hủ Cốt Hộ Uyển Phục Ma Phổ Độ Tăng Hài
Sương Tinh Ngạo Sương đạo bào Tê Hoàng Băng Tung Cẩm uyển
Vô Ma Ma Ni Quán Địch Khái Cẩu Tích Bị Hộ Uyên

Rương Thần Binh Đặc Biệt Trung Cấp (Chỉ Số Đẹp)

Cập Phong Tam Thanh Phù Đồng Cừu Kháng Long Hộ Uyển
Địch Khái Lục Ngọc Trượng Vô Ma Tẩy Tượng Ngọc Khấu
Vô Ma Hồng Truy Nhuyễn Tháp hài Kế Nghiệp Bôn Lôi Toàn Long thương
Sương Tinh Thiên Niên Hàn Thiết Lôi Khung Thiên Địa Hộ phù
Minh ảo Tà Sát Độc Nhận U Lung Kim Xà Phát đái
Bích Hải Uyên Ương Liên Hoàn đao Ma Thị Sơn Hải Phi Hồng Lý
Tê Hoàng Phụng Nghi đao Ma Hoàng án Xuất Hổ Hạng Khuyên
Sâm Hoang Phi Tinh Đoạt Hồn Băng Hàng Đơn Chỉ Phi Đao
Ngự Long Lượng Ngân Bảo đao Vụ ảo Bắc Minh Đạo quán
Tứ Không Giáng Ma Giới đao Vụ ảo Bắc Minh Đạo quán

Thái Sơn-Trường Giang-Châu Giang-Hoa Sơn

Bảo Rương Thần Binh Siêu Cấp Loại 3

Thêm 2 vật phẩm mới

Cập Phong Thúy Ngọc Huyền Hoàng Bội Địch Khái Triền Mãng yêu đái

Bảo Rương Thần Binh Siêu Cấp Loại 3 (Đặc Biệt) (ngẫu nhiên nhận)

Đồng Cừu Phi Long Đầu Hoàn Địch Khái Triền Mãng yêu đái
Hám Thiên Kim Hoãn Đại Nhãn Thần Chùy Lăng Nhạc Vô Cực Huyền Ngọc Bội
Ma Thị Liệt Diệm Quán Miện Mộng Long Chính Hồng Tăng Mão
Sương Tinh Thiên Tinh Băng Thủ Tứ Không Nhuyễn Bì Hộ Uyển
Vô Gian Cẩm Vân Hộ Uyển Vô Gian Ỷ Thiên Kiếm

Phần Thưởng Các Loại Bảo Rương Thần Binh

Thần Binh Siêu Cấp Loại 1 Thần Binh Siêu Cấp Loại 2 Thần Binh Siêu Cấp Loại 3
Tứ Không Giáng Ma Giới Đao Tứ Không Giáng Ma Giới Đao Tứ Không Giáng Ma Giới Đao
Vô Gian ỷ Thiên Kiếm Vô Gian ỷ Thiên Kiếm Vô Gian ỷ Thiên Kiếm
Minh ảo Song Hoàn Xà Hài Minh ảo Song Hoàn Xà Hài Minh ảo Song Hoàn Xà Hài
Lăng Nhạc Vô Cực Huyền Ngọc Bội Lăng Nhạc Vô Cực Huyền Ngọc Bội Lăng Nhạc Vô Cực Huyền Ngọc Bội
Cập Phong Chân Vũ Kiếm Cập Phong Chân Vũ Kiếm Cập Phong Chân Vũ Kiếm
Kế Nghiệp Huyền Vũ Hoàng Kim Khải Kế Nghiệp Huyền Vũ Hoàng Kim Khải Sương Tinh Thiên Tinh Băng Tinh Thủ
Sâm Hoang Tinh Vẫn Phi Lý Sâm Hoang Tinh Vẫn Phi Lý Sâm Hoang Tinh Vẫn Phi Lý
Bích Hải Hồng Lăng Ba Bích Hải Hồng Lăng B Cập Phong Thúy Ngọc Huyền Hoàng Bội
Vụ ảo Tung Phong Tuyết ảnh ngoa Vụ ảo Tung Phong Tuyết ảnh ngoa Ma Sát Cử Hỏa Liêu Thiên uyển
Ma Sát Quỷ Cốc U Minh Thương Ma Sát Quỷ Cốc U Minh Thương Ma Thị Liệt Diệm Quán Miện
U Lung Xích Yến Mật Trang U Lung Xích Yến Mật Trang Đồng Cừu Phi Long Đầu Hoàn
Phục Ma Phổ Độ Tăng hài Hám Thiên Uy Vũ Thúc yêu đái Lăng Nhạc Thái Cực Kiếm
Hám Thiên Uy Vũ Thúc yêu đái Đồng Cừu Giáng Long Cái Y Băng Hàn Huyền Y Thúc Giáp
Thiên Quang Định Tâm Ngưng Thần Phù Đồng Cừu Phi Long Đầu Hoàn Địch Khái Triền Mãng yêu đái
Đồng Cừu Giáng Long Cái Y Sương Tinh Ngạo Sương đạo bào Ngự Long Tấn Phong Hộ yển
Sương Tinh Ngạo Sương đạo bào Thiên Quang Định Tâm Ngưng Thần Phù Tứ Không Nhuyễn Bì Hộ Uyển
Vô Trần Phật Quang Chỉ Hoàn Ma Sát Cử Hỏa Liêu Thiên uyển Hám Thiên Kim Hoãn Đại Nhãn Thần Chùy
Ma Sát Cử Hỏa Liêu Thiên uyển Lăng Nhạc Thái Cực Kiếm Vô Gian Cẩm Vân Hộ Uyển
Mông Long Chính Hồng Tăng Mão

VLTK2005 kính báo !

B1: Sao chép nội dung bên trong thẻ div có id=my-tab-1
B2: Sửa nội dungB1: Sao chép nội dung bên trong thẻ div có id=my-tab-1
B2: Sửa nội dungB1: Sao chép nội dung bên trong thẻ div có id=my-tab-1
B2: Sửa nội dungB1: Sao chép nội dung bên trong thẻ div có id=my-tab-1
B2: Sửa nội dung