Tình Nghĩa Giang Hồ

[Từ 20/07/2020 đến 06/08/2020]

Thái Sơn-Trường Giang-Châu Giang-Hoa Sơn

Bảo Rương Cẩm Thạch

Bổ Sung Thêm 4 Vật Phẩm Mới

Lăng Nhạc Nộ Lôi Giới Ma Sát Xích Ký Tỏa Yêu Khấu
Ngự Long chiến Thần Phi Quải Giáp Tê Hoàng Thúy Ngọc Chỉ Hoàn

Thiên Sơn-Cửu Giang

Bảo Rương Cẩm Thạch

Bổ Sung Thêm 6 Vật Phẩm Mới

Ma sát Cử Hoa Liêu Thiên uyển Ma Thị Huyết Sát Ngọc Bội
Thiên Quang Định Tâm Ngưng Thần Phù Vô Trần Phật Quang Chỉ Hoàn
Đồng Cừu Tiềm Long Yêu Đái Ngự Long Thiên Môn Thúc Yêu Hoàn

VLTK2005 kính báo !

B1: Sao chép nội dung bên trong thẻ div có id=my-tab-1
B2: Sửa nội dungB1: Sao chép nội dung bên trong thẻ div có id=my-tab-1
B2: Sửa nội dungB1: Sao chép nội dung bên trong thẻ div có id=my-tab-1
B2: Sửa nội dungB1: Sao chép nội dung bên trong thẻ div có id=my-tab-1
B2: Sửa nội dung